مناطق گردشگری

در این دسته مناطق گردشگری و جاذبه های تفریحی باغ شهر گیوی قرار میگیرد.